Strategia 2021-2023

23.11.2020

JES ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin 18. marraskuuta, jossa ensi vuoden hallituskokoonpanosta päättämisen lisäksi tehtiin vielä sitäkin pidemmän tähtäimen päätöksiä, kun jäsenistö hyväksyi JES ry:n strategian vuosille 2021-2023. Mistä halu luoda strategia lähti liikkeelle? Entä millaisia vaiheita luomisprosessi piti sisällään? Pyysimme strategiatyöryhmää avaamaan prosessin taustoja.

JES:lle lähdettiin luomaan strategiaa, koska yhdistykselle aiemmin muotoillun vision

tavoiteaika ulottui vuoteen 2020 ja siten päivitetylle versiolle oli luonnollisesti tarve. Eritoten strategia haluttiin kuitenkin tehdä siksi, että se tukisi JES:n kasvu- ja kehityspotentiaalia pitkällä aikatähtäimellä. JES:llä on jo monta vuotta kasvujohteista toimintaa takana, jonka aikana se on vakiinnuttanut paikkansa yrittäjähenkisten opiskelijoiden yhteisönä. Hallitusvuosi on kuitenkin lyhyt, joten porukan vaihtuessa vuosittain jatkuvuutta haluttiin edistää jonkinlaisilla raameilla, jotka auttaisivat saavuttamaan myös pidemmän aikavälin tavoitteita ja kehittämään yhdistystä kauaskantoisesti.

Prosessi käynnistettiin alkuvuodesta 2020, jolloin jäsenistön kesken avattiin avoin haku strategiatyöryhmään. Kasassa oli yhdeksän hengen innokas rytmiryhmä, jonka jäsenten eri alat ja taustat sekä erilaiset historiat JES:n toiminnassa mukana olemisesta antoivat monipuolisia näkemyksiä JES:n tulevaisuuden suuntaviivoille.

Kokonaista strategiaa yhdistyksellä ei aiemmin ollut, mutta missio, visio ja arvot kylläkin: siispä työ aloitettiin niiden tarkastelulla. Tämän jälkeen lähdimme heittelemään vapaasti ajatuksia siitä, mitä JES nykyään on ja millaisessa toimintaympäristössä vaikutamme. Sen myötä uusi missio ja arvot lähtivät hahmottumaan.

Lopulta viidestä olemassa olevasta arvosta yrittäjähenkisyys, merkityksellisyys ja omaleimaisuus säilytettiin sellaisenaan, koska niiden koettiin edelleen vastaavan JES:n tarkoitusta. Sen sijaan läpinäkyvyys muutettiin avoimuudeksi, sillä strategiassa haluttiin painottaa jäsenten osallistamisen tärkeyttä. Ajateltiin, että terminä avoimuus korostaa läpinäkyvän päätöksenteon lisäksi jäsenten mahdollisuutta osallistua itse JES:in päätöksentekoon sekä toimintaan. Myös helposti lähestyttävyys päätettiin poistaa, sillä sen koettiin sisältyvän avoimuuteen. Se korvattiin yhteisöllisyydellä, sillä strategian avulla JES:n yhteisöä halutaan tiivistää entisestään. Samoihin aikoihin osana strategiauudistusta valmistuivat myös yhdistyksen sääntömuutokset, joilla pyrittiin muun muassa selkeyttämään hallituksen valintatapaa.

Arvojen määrittämisen jälkeen pureuduimme tarkemmin siihen, mitä ja kenelle JES:n halutaan tulevaisuudessa olevan. Valitsimme strategiakokonaisuuden rakentamisen tueksi Stakeholder Theory -frameworkin, jonka avulla pystyimme kirkastamaan tärkeimmät sidosryhmämme sekä tekemisemme tarkoituksen kullekin niistä. Myös muulle jäsenistölle ja yhteistyökumppaneille annettiin mahdollisuus vaikuttaa strategiaan. Syntyi missio ja visio, joista jälkimmäiseen haluttiin sisällyttää JES:n vaikutus niin yksilöihin kuin koko yhteisöön sekä sen merkitys toimijana ja yhteistyökumppanina niin paikallisesti kuin kansallisestikin.

Mission ja vision mukaisen toiminnan toteutumiseksi määritimme myös konkreettisempia tavoitteita. Ne pyrittiin rakentamaan niin, että ne tarpeeksi ohjaisivat tulevien hallitusten tekemistä sitomatta käsiä kuitenkaan liikaa. Tällöin kukin hallitus saa myös itse vaikuttaa JES:n toimintaan parhaaksi kokemallaan tavalla alati muuttuvassa toimintaympäristössä. Lisäksi kukin hallitus voi halutessaan itse määrittää tavoitteille mittarit oman toimintasuunnitelmansa pohjalta.

Näitä monia aivoriihiä ja ideointipalavereita myöhemmin meillä oli viimein kasassa loppuun hiottu strategia, jonka jäsenistö syyskokouksessa vahvisti. Toivomme, että strategia kirkastaa JES:n toiminnan tarkoitusta ja tavoitteita kaikille JES:n sidosryhmille!

JES ry:n strategian vuosille 2021-2023 löydät täältä.

Strategiatyöryhmään kuuluivat Akseli Jaara, Renne Hirsimäki, Mari Stenberg, Satu Häkkinen, Jesse Sainio, Vili Vuorela, Riina Saarinen, Laurin Novak ja Iiris Pohjola. Suuri kiitos kaikille mukana olleille tehdystä työstä!