Jyväskylä Entrepreneurship Society ry:n säännöt

 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Jyväskylä Entrepreneurship Society, sen kotipaikka on Jyväskylä ja sen virallinen kieli on suomi. 

2. Tarkoitus ja toiminta 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää yrittäjyysmyönteistä kulttuuria ja kasvuyritystoiminnan yleisiä edellytyksiä, vaalia yrittäjähenkeä, ja toimia jäsentensä yhteistyöelimenä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, koulutusta, tapahtumia, illanviettoja ja opintomatkoja. Yhdistys voi järjestää myös keskustelu-, tiedotus- ja seminaaritilaisuuksia ja tehdä aloitteita ja esityksiä viranomaisille ja harjoittaa alan julkaisutoimintaa. 

Yhdistys pitää yhteyttä yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin, opiskelijajärjestöihin, yrityksiin sekä muihin sidosryhmiin. Lisäksi yhdistys julkaisee tarvittaessa lehtiä, oppaita tai muita yrittäjyyteen liittyviä julkaisuja ja tiedotteita. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja avustuksia sekä testamentattuja varoja. Lisäksi yhdistys voi toimeenpanna rahankeräyksiä, arpajaisia, huvitilaisuuksia ja muita vastaavia tapahtumia hankittuaan asianmukaisen luvan. 

3. Jäsenet 

Yhdistyksellä voi olla varsinaisia jäseniä, kannatusjäseniä sekä kunniajäseniä. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä jokainen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannatusjäsenillä on velvollisuus maksaa jäsenmaksu, mutta kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt tai tukenut yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsenillä ei ole äänioikeutta. Henkilö voi olla kunniajäsen ja varsinainen jäsen samanaikaisesti. 

5. Jäsenmaksu 

Varsinaisilta jäseniltäsekä kannatusjäseniltä perittävien liittymis- ja vuosimaksujen suuruudesta kullekin ryhmälle päättää yhdistyksen syyskokous. Varsinaisten jäsenten ja kannatusjäsenten jäsenmaksu voi olla erisuuruinen. Kunniajäsenet ovat vapautettuja kaikista jäsenyyteen liittyvistä maksuista. 

6. Hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4- 10 muuta varsinaista jäsentä ja 0-4 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä nimeää keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Puheenjohtaja valitaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Jos ehdokkaita on useampi kuin kaksi (2), eikä kukaan saa ensimmäisellä kierroksella enempää kuin puolet annetuista äänistä, käydään toinen kierros ensimmäisellä kierroksella kahden eniten ääniä saaneen kesken. Lopullisessa äänestyksessä äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

 

Muut hallituksen jäsenet valitaan koko lista kerralla. Pohjaehdotuksena toimii valitun puheenjohtajan jättämä ehdokaslista, minkä lisäksi kuka tahansa kokouksessa paikalla oleva jäsen voi ehdottaa kilpailevaa listaa tai kilpailevia listoja. Mikäli yksi esitetyistä listoista saa äänestyksessä yli puolet annetuista äänistä, katsotaan siinä mainitut henkilöt valituiksi. Mikäli listoja on enemmän kuin kaksi (2), eikä mikään niistä saa yli 50 % äänistä, järjestetään uusi äänestyskierros kahden (2) eniten ääniä saaneen listan välillä. Uudella kierroksella enemmän ääniä saaneen listan henkilöt katsotaan valituiksi hallitukseen.

 

Hallituksen puheenjohtajan ja vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä täytyy olla kirjoilla jossakin suomalaisessa korkeakoulussa. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun hän katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallitus voi tehdä päätöksiä kokouksissa sekä kasvotusten että internetin välityksellä.

 

Hallituksen jäsen voi erota hallituksesta ilmoittamalla siitä hallitukselle. Jos hallituksen jäsen eroaa ja jäljellä olevat jäsenet muodostavat vielä päätösvaltaisen hallituksen, voi yhdistyksen hallitus toimia näin toimikautensa loppuun saakka. Jos hallituksen jäsenten eroamisen jälkeen jäljelle jäävä hallitus ei täytä säännöissä määritellyn päätösvaltaisen hallituksen kriteereitä, on hallituksen kutsuttava koolle ylimääräinen yhdistyksen kokous, jossa valitaan uusi hallitus. Yhdistyksen kokous tai hallitus voi perustaa apuelimiä suorittamaan erityistehtäviä, ei kuitenkaan sellaisia, jotka yhdistyslain tai näiden sääntöjen mukaan kuuluvat hallitukselle.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja ja taloudenhoitaja yhdessä. 

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi, joka on myös toiminnantarkastajien toimikausi. Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta. 

9. Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis- toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

 

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: - Alustava toimintasuunnitelma ja budjettiehdotus seuraavalle toimintakaudelle - Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valinta - Hallituksen ja toimihenkilöiden palkkiot seuraavalle toimikaudelle - 1-2 Toiminnantarkastajan ja varahenkilön valinta seuraavalle toimikaudelle - Jäsenmaksut seuraavalle toimikaudelle - Muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: - Edellisen toimikauden tilinpäätös - Edellisen toimikauden toimintakertomus - Toiminnan- ja tilintarkastajien lausunto edellisen toimikauden ajalta - Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapautuksen myöntäminen edelliselle hallitukselle - Muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Kannatusjäsenellä ja kunniajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

 

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään 50 äänioikeutettua tai kymmenesosa äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii ilmoittamiensa asioiden käsittelyä varten. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 7 päivää ennen kokousta. Kokouksesta on ilmoitettava jäsenille sähköpostitse ja yhdistyksen kotisivuilla. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 

11. Sääntöjen muuttaminen 

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. 

12. Ohjesäännöt 

Näitä sääntöjä täydentävillä ohjesäännöillä voidaan antaa täsmentäviä määräyksiä yhdistyksen toiminnan kannalta tärkeinä pidettävistä asioista. Ohjesäännöt ja niihin tehtävät muutokset on hyväksyttävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Ohjesäännöt tulevat voimaan heti, kun ne on yhdistyksen kokouksessa hyväksytty. 

13. Yhdistyksen purkautuminen 

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään 30 päivän väliajoin pidettävissä yhdistyksen kokouksissa. Purkamiseksi vaaditaan vähintään kolmen neljäsosan (3/4) äänienemmistö. Jäljelle jäävät varat on yhdistyksen purkamisesta päättäneen jälkimmäisen kokouksen päätöksen mukaan luovutettava edistämään yhdistyksen perinteiden ja historian vaalimista. 

Yritystehdas

Innova 1 - 9. kerros

Piippukatu 11,

40100 Jyväskylä

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

© 2020 Jyväskylä Entrepreneurship society - JKLES